یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امام کاظم علیه السلام فرمود لقمان به پسرش سفارش کرد: 

فرزندم در برابر حق، فروتن باش تا عاقل ترینِ مردم باشى 

زیرک [حقیقی] در برابر حق منقاد است و گردنکشی ندارد. 

 

یا هشام إن لقمان قال لابنه 

تواضع للحق تکن أعقل الناس 

و ان الکیس لدی الحق یسیر  

 

الکافی ج 1 ص 16 ح 12 

تحف العقول ج 1 ص 386 

بحارالأنوار ج 78 ص 299 یاسید الکریم