یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

چقدر این زیارت شریف جامعه کبیره، زیبا و پر مغز و نفیس است 

و چقدر ما اختیارا خود را از معارف این زیارات محروم کرده ایم. 

 

مستشفع الی الله عزوجل بکم و متقرب بکم الیه 

و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری 

مومن بسرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و اخرکم. 

 

در تمام احوال و همه امورم، یاد شما و دعا برای شما را 

پیشاپیش تصمیمات و حوائج و خواسته‏ های خود قرار می ‏دهم. 

 

این کار ساده اما مهم ما، دارای آثار و برکاتی است. 

1_جلب رضایت الهی 2_مایه خشنودی صالحین

3_تضمین اجابت دعاها 4_موجب تحقق شفاعت 

5_سبب افزایش محبت 6_موجب غیظ دشمنان 

7_اصلاح مسیر جامعه  8_تربیت علمی و معنوی ما 

9_باعث عاقبت بخیری 10_و دهها خیر دیگر می شود. 


یاسید الکریم