یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امام صادق(ع) روایت فرمود 

که امیرالمومنین علی (ع) می فرمود: با تفکر قلب خود را بیدار ساز 

و در شباهنگام پهلو از بسترخواب به دور دار و مقابل پروردگارت تقوا پیشه کن. 

[که طریق اصلاح دنیا و آخرت تو همین است.] 

 

عن السکونی عن ابی عبدالله(ع) قال کان امیرالمومنین(ع) یقول 

نبِّه بالتفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و اتّق الله ربّک.  

اصول کافی ج 2 ص  54  ح 1 سند موثق 
یاسید الکریم