یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

عن رسول الله صلی الله علیه و آله 

یقول الله تعالی انا جلیس من جالسنی 

و مطیع من اطاعنی و غافر من استغفرنی 

 

إقبال الأعمال سید بن طاووس ج 2 ص628 

 

1_یاد خدا یک فرصت بزرگ و توفیق ناب است. 

2_موضوعی مورد اتفاق میلیاردها شخص موحد است. 

3_یاد خدا لذیذترین و نفیس ترین اعمال موحدین است. 

4_یاد خدا در هر مرتبه ای از مراتب خود دارای ارزش است. 

5_یاد خداوند منشاء تمام خیرات و مانعی از تمام شرور است. 

6_یاد خدا در سختی و راحتی، هر یک از جهتی ارزشمند است. 

7_هم در احوال خاص و هم در کل زندگی عادی باید جاری شود.

8_یاد خدا موجب ایجاد محبت طرفینی و اطاعت ما و اجابت اوست. 

9_یاد خدا فرصتی برای تمرین بندگی و ولایت خدا و اولیاء اوست. 

10_یاد خدا مسبب امید صحیح و خوف و ابهت الهی در دل ماست. 


یاسید الکریم