یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

دولت فخیمه 

برای انحراف اذهان عمومی از کوتاهی وزارت اطلاعات در حادثه تهران 

نتایج تفصیلی انتخابات ریاست جمهوری رو بعد 20 روز منتشر کرد 

https://moi.ir/Portal/home/?news/165056/165071/497969/ یاسید الکریم