یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

رهبر معظم: مسئولان باید به مردم گزارش دهند 

در این زمینه ها چه کرده اند؟ 

مسئولان نباید به مردم بگویند 

«باید چنین بشود» بلکه باید بگویند «چنین شد» 

95/11/27 


آقای روحانی زنگ انشاء تمام شده 

الان زنگ امتحان است.. آن هم امتحان نهایی!! یاسید الکریم

نظرات  (۱)

سلام جالبه