یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

زندگی شیعه ی مرتضی 

هر نفس ش برای مادره 

اگه یه دنیا روبروش باشه 

پشت سرش دعای مادره.. 

 

کار منه نوکری شما 

کار تو مادری عالمه  

از تو بما خیلی چیزا رسید 

بهترین ش نوکری حسین 

یاسید الکریم