یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

الحمدلله علی کل نعمة و اسأل الله من کل خیر 

 

و اعوذ بالله من کل شر و استغفر الله من کل ذنب یاسید الکریم