یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

روحانی: ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم. 

(مشهد 16 شهریور 93 ) 

امروز اقتصاد کشور از دوره رکود خارج شده است. 

(قشم 9 فروردین 1394 ) 

ما از رکود عبور کردیم 

(گیلان 26 فروردین 94) 

از دوره رکود که معضل بزرگی در کشور بود، عبور کرده‌ایم. 

( استان فارس 9اردیبهشت 94) 

امروز بزرگترین مشکل کشور بیکاری، رکود و.. است. 

(همایش برجام 29 دی94) 

امروز ما در ایران با مشکل بیکاری و.. رکود و.. مواجه هستیم. 

(کرمانشاه 27 تیر 95) 


روحانی: از رکود عمیقی رنج می‌بریم. 

(دانشگاه تهران 95/9/16) #دروغ_حرام_است #دروغ کنتور ندارد.

یاسید الکریم