یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

#رهبرمعظم : انتقاد به معنای تضعیف نیست. 

انتقاد اگر دلسوزانه و منصفانه باشد، کمک هم میکند. 

اگر انتقادی دلسوزانه هم نبود، بالاخره دانسته می شود.

یاسید الکریم