یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

اینجا مزار شهید مدافع حرم افغانستانی، محمد حسین حسینی 

از لشکر فاطمیون است و متاسفانه هم تدفین این شهید غریبانه 

و بدون اطلاع رسانی و تشریفات انجام شده است و هم اینکه 

بعد از گذشت چند ماه، مزارشان غریبانه 

در گوشه ای از گلزار شهدای هشتگرد رها شده است.

یاسید الکریم