یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

براستی تو که هستی 

که یوسف این همه عاشقانه ستایشت میکند؟ 

نمی دانم آیا آنگونه که به یوسف اجازه بندگی 

و راز و نیاز میدهی به دیگران نیز میدهی؟ 

آیا سیاه رویان را نیز به حضور می پذیری؟ 

به درد دلهایشان گوش میدهی؟ 

یوسف که با همه مهربان بود تو چطور؟ 

 

پخش فایل  

دانلود فایل (10 مگ) 
یاسید الکریم