یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

سلام من به تو ای معنی سلام 

ایشاللا با شما امشب راهی سامرام 

باید ببینمت آخه تو صاحب منی 

توئی که هر کجا باشم مراقب منی 

یاسید الکریم