یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

به غیر زیبایی نمی بینم تو این مسیر 

حسین آقام آقام حسین آقام آقام 

شب آخر دست دختر، کفنا رو میده مادر 

میخونه ذکرمصیبت برای حسین بی سر


یاسید الکریم