یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

جز ناله به بازار تو دیگر چه فروشیم؟ 

 

این است متاعِ جگرِ خسته دکان ها... 

 

یاسید الکریم

نظرات  (۱)

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
دعای نیمه شبی، دفع صد بلا بکند
پاسخ:
افرین