یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

#العیون الاخبار - با سه #سندمعتبر

عن #الرضا عن آبائه قال قال رسول الله(ص) 

انی سمیت ابنتی فاطمة لان الله عزوجل فطمها و فطم من احبها من النار 

من نام دخترم را فاطمه گذاشتم؛ زیرا خدای عزوجل 

فاطمه و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است.


نکته اول: اگر محبت به خاطر ایمان ایشان باشد که خود عین ایمان است. 

بلکه محبت برای دیگر جهات، مثل اخلاق و شجاعت و غیره است. 

نکته دوم: من احبها یعنی حتی اگر کافر باشد در تخفیف عذاب او موثر است. 

یاسید الکریم