یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

آیت الله بهجت ره : اگر این قسمت از تبلیغ 

یعنی تعلیم مسائل واجب و حلال و حرام را ترک کنیم بلا نمی آید؟ 

اگر طلبه متدین باشد مغنی خوان* هم می تواند این کار را انجام بدهد. 

 

*از کتب ادبیات عرب در سالهای اولیه حوزه 
یاسید الکریم