یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

السلام علیک یا وقایه الله و ستره و برکته، 

اغثنی اغننی ادننی ادرکنی صلنی بک و لاتقطعنی یاسید الکریم