یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

ای ماه روی حاضر غایب که پیش دل 

یک روز نگذرد که تو صد بار نگذری 

دانی چه می‌رود به سر ما ز دست تو 

تا خود به پای خویش بیایی و بنگری 

 

بازآی کز صبوری و دوری بسوختیم 

ای غایب از نظر که به معنی برابری 

یا دل بما دهی چو دل ما بدست توست 

یا مهر خویشتن ز دل ما به دربری 

سعدی تو کیستی که دم دوستی زنی 

دعوی بندگی کن و اقرار چاکری یاسید الکریم