یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

شبهای جمعه فاطمه 

با اضطراب و واهمه 

آید میان قتلگاه 

گوید حسین من چه شد 

نور دو عین من چه شد 

یاسید الکریم