یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

بابا جون یه جور بنداز 

ژن خوب مون تو عکس بیفته 

 

بابایی از تریاک دولتی چی؟

نه نه اونو فعلا نه 

یاسید الکریم