یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

ای نور قلب عاشقم 

شمع این خانه توئی 

زهرا زهرا مرو مرو 

لطف کاشانه توئی 

ای مرغ پر شکسته 

افتاده کنج قفس 

از فرط غصه فاطمه 

در سینه مانده نفس 

 [ گوش کنید

حاج حسن خلج 


یاسید الکریم