یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

برخی نکات سوره آل عمران صفحه 50 


1_الله لا اله الا هو الحی القیوم (آیه 2) این آیه و این ذکر شریف لا اله الا الله سید الاذکار شمرده شده و ضمنا ذکر یا حی یا قیوم از غنی ترین اذکار است. و مخلَصین یعنی صاحبان عالی ترین مرحله از کمالات بی انتهای بشر در قرآن، در بهشت متنعم و متوجه به صفت قیوم از خداوند منان هستند. 

2_نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه (آیه 3) این کتاب آسمانی سراسر حق است و باطل به آن راه ندارد و کتابهای آسمانی پیش از خود را تایید و تصدیق می کند. [ و همین باور و اطمینان به آن را آسان تر می سازد. ] 

3_ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام (آیه 4) آنها که به آیات الهی کفر می ورزند عذابی سخت خواهند داشت و خداوند شکست ناپذیر و انتقام گیرنده است. 

4_منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات .. (آیه/7) قرآن دارای آیات محکم و متشابه است [و همین متشابهات هم حکمتها دارد از جمله اقرار همگان به نیازمندی شان به انبیا و اوصیا در شرح آیات الهی و همچنین امتحان مومنان در باور به غیب و امور سربسته ای که اصل صدور آن از خداست. لذا حفظ نیاز مداوم بشر به خداوند و انبیاء و اولیاء یک فرصت برای غنا و پیشرفت در بندگی است که شرح برکات آن مفصل است.] 

5_ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة (آیه/8) پروردگارا بعد از آنکه ما را به راه سعادت و به دین خود هدایت کردی [ در اثر قصور و تقصیرمان ] ما را از این راه منحرف نگردان. [ این دعا از نفیس ترین ادعیه است که بزرگان و آنها که سرد و گرم روزگار چشیده اند قدر مداومت برآن را درک می کنند. چه بسیار افرادی که دیروز از نیکان بودند و امروز راه دیگری می روند.] 


برخی سوالات سوره آل عمران صفحه 50 


1_در آیه سوم فرمود (نزل) و در آیه هفتم فرمود (انزل) آیا گاهی در تعابیر قرآنی تسامحات عرفی وارد می شود یا نه هر لفظی دقیقا محل خاص و حکمت خاصی دارد؟ 

2_و انزل التورات و الانجیل (آیه/3) اشتراکات قرآن و تورات و انجیل چیست؟ آیا حضرت عیسی(ع) کتاب داشت یا شارح کتاب حضرت موسی(ع) بود؟ آیا با وجود عدم دسترسی ما به انجیل و تورات صحیح، استدلال آیه موجه خواهد بود؟ 

3_چرا صرف کافر بودن و نه قاتل و مفسد بودن در آیه چهارم، مورد غضب خداوند واقع شده؟ و آیا انتقام خدا از یک بشر ضعیف و حقیر رواست و کسر شان خدا نیست؟ 

4_ان الله لایخفی علیه شیء فی الارض و لا فی السماء (آیه/5) چرا نفرمود سماوات؟ آیا خداوند علم به موجودات و افعال ایشان قبل رسیدن زمان آن دارد؟ آیا خداوند علم به جزئیات وقایع را دارد؟ و نظر فلاسفه در قبال این چنین آیاتی چیست؟ صفت خبیر و لطیف در این میان چیست؟  

5_فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویله [این قسمت از آیه به بیان ساده یعنی چه؟] و ما یعلم تاویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به (آیه/7) و اگر تاویل فقط نزد خدا باشد چرا برای بشر ارسال شده؟ و بین الا الله و الراسخون از نظر معنایی وصل اولاست یا قطع؟ 

6_ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا (آیه/8) چرا در امور منفی مانند گمراه ساختن و منحرف ساختن و امثالهم فعل به خدا نسبت داده شده؟ و اما چرا در برخی آیات و بعضی روایات از انتساب برخی افعال منفی به خدا خودداری و بر چنین کاری سرزنش شده؟ 


و مفاهیم و سوالات زیاد است.. و فعلا به همین بسنده می کنیم. والسلام علیکم.  یاسید الکریم