یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

عقائد و باورها 

اطاعت و تبعیت 

وظایف و اعمال 

دعا و ذکر 

دوستان و اساتید 

والدین و حسب 

مطالعات و تحصیل 

محبت و مودت 

التجاء و اضطرار 

عنایت و شفاعت 

راههای مهمی برای سعادت و نجات هستند 

و چه تکیه گاه عظیمی است اطاعت و عنایت 

و چه شاهراه بزرگی است محبت و مودت 

فرزندان خود را با محبت خوبان و خوبی ها بار بیاورید. 


یاسید الکریم