یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

الا یا أهل العالم 

أنا الصمصام المنتقم 

 

پسرم اینا که بستن راه من و تو 

رسوا میشن با آه منو تو 

با انتقام سخت خونخواه من و تو 

اشکاتو پاک کن بریم به خونه 

تا زنده هستم کسی ندونه 

بین من و تو قصه سیلی بمونه 

...  

یاسید الکریم