یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امام خمینی : 


وحدت واقعی، یعنی قلب همه ی شما 

برای یک چیز بتپد که آن اسلام است. 


صحیفه نور ج 18 ص 115 

1362/06/29 


یاسید الکریم