یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

رسول خدا (ص) فرمود 

هر کس طغیان آب یا آتشی را 

از راه عده ای از مسلمین، برطرف کند 

بهشت بر او واجب می شود. 

 

قال رسول الله(ص) 

من رد عن قوم من المسلمین 

عادیة ماء او نار وجبت له الجنة 

 

دو بار در #کافی 

دو بار در #وسائل 

یکبار در #قرب_الاسناد 

سند با وجود فطر بن خلیفه 

فی المجموع #معتبر است. 

 

#الکافی ج 2 ص164ح 8

الکافی ج 5 ص 55 ح 3 

وسائل ج 15 ص 142 

ح 20172 و 20173 


یاسید الکریم