یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

حمله وزیر تازه ‌وارد کابینه 

صالحی امیری به دانشجویان 


منتقدان از فرقه «رجوی» هستند 

و «رئیس دولت اعتدال» از تبار «مطهری و بهشتی»! 


#روحانی_مچکریم     #میدان_72 


یاسید الکریم