یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

آیت الله خوشوقت رحمه الله 

تقوا هدف نیست وسیله‌ ای است که ایمان انسان را حفظ میکند 

و رشد می دهد و انسان را به هدف نزدیکتر می ‌کند. 

 

پ ن : هفت شهر عشق را عطار گشت / ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم 


یاسید الکریم