یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

دیشب و امشب برای ما و شما یکی است 

اما برا بچه های پیامبر خدا(ص) خیلی فرق داشت 

دیشب بابا بود و عمو بود و اکبر و اصغر و.. 

و امشب نه بابایی و نه عمویی و نه آبی و نه پناهی.. 

یاسید الکریم