یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

وای خدایا 

زینت دوش پیمبر 

پسر حضرت حیدر 

تک و تنهاست 

بمیرم بمیرم 

مقابل همه سو 

لشکر اعداست 

واویلاست خدا 

در دل صحرا .. 


 [ بشنوید ] 


یاسید الکریم