یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

راز بگشا ای علی مرتضی - ای پس از سوء القضاء حسن القضاء 

بعضی چیزها و بعضی افراد در عالم امکان، یکی هستند و دومی ندارند. 

اگر ازل و ابد و کون و مکان و زمین و زمان را بگردی دومی او را پیدا نمی کنی 

رفقا این آقای ما و شما ؛ خیلی آقاست خیلی. حسن القضای عالم هستی اوست. 

 

یاسید الکریم