یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

دیوانه ی تو کار ندارد به جهنم 

کفر است اگر پا بِگُذارد به جهنم 

جبریل اگر پیر عبادت شده باشد 

بی مهر علی روی می آرد به جهنم 

گر دشمن خود را نَسِپاری تو علی جان 

زهرای تو حتما بسپارد به جهنم 

ما اهل توایم ، عبد توایم ، اهل بهشتیم 

هر کس که تو را دوست ندارد به جهنم 

علی اکبر لطیفیان 


یاسید الکریم