یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

سلام. گداهای رمانتیک تلگرام زیاد شده 

که با عواطف انسانی و مذهبی ، مردم رو تحت فشار میذارن 

گداهای خیابونی تهران ماهی3 الی 7 میلیون درآمد دارن، اینا چقد؟ 

یاسید الکریم