یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

مردم می پرسند آثار توافق برجام در زندگی ما چیست؟ 

آنها می پرسند وعده های برخورد با حقوق های نجومی به کجا رسید؟ 


یاسید الکریم