یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

آب کم جو تشنگی آور به دست 

ما منطقا همان با برخوردی را با امام زمان خواهیم کرد 

که الان با قرآن داریم. آیا مانوسیم؟ آیا اطاعت می کنیم؟ 


یاسید الکریم