یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

مرد یک رنگ و بی نقاب 

مرد پر سواد و راه یافته به مقصد معنوی 

مرد پر عاطفه و بذول .. 

چقدر دلم او را می طلبد..

یاسید الکریم