یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امشب کسی برای تو سجاده وا نکرد 

بغضی ترک ندید وگلویی صدا نکرد 

انگـار ما بدون حضـور تـو راحتیم! 

وقتـی کسی بـرای ظهورت دعا نکرد 


ما را همین صدا نـزدن بی خیال کرد 

مـا را همین صدا نـزدن با خدا نکـرد 

در روزگـار ما، تـو بیابان نشین شـدی 

خاکم به سـر از اینکه دل ما حیا نکرد 

 

وقتی که دامـن تو رها شد ز دست ما 

دست گنــاه دامن ما را رهـا نکرد 

توبه از اینکه این دل بی بند و بار ما 

جـایـی بـرای آمـــدن یــار وا نکــرد 

یاسید الکریم