یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

#پریشان_خاطری اجمالا یکی از لطمات مهم شیطان بماست 

و آن خبیث با این حربه #لذت عبادات و اذکار را از ما می گیرد. 

و راه اجمالی درمان التزام به بدیهیات عقلی و مسلمات شرعی 

و توجه به رخص و عزائم الهی و التفات به داشته ها کنار نداشته هاست.

یاسید الکریم