یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

تولد حضرت صدیقه(س) و روز #مادر مبارک


مادراتون رو #اذیت نکنین 

یه روز میاد می بینین هیچکس دلسوزتر و بی نقاب تر از او برای شما نبود. هم او که خیلی از اشتباهات شما رو نادیده گرفت و امروز دیگران با شما در عالم محاسبه و تخمین منافع هستند.. یک روز باور می کنید که می شد با او #مهربان تر بود و نکردیم. روزی فقط بودن او را خواهید خواست..
یاسید الکریم