یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امروز ناله ی سیدی 

از جگر سوخته برآورده ای؟

بی آقایت راحتی؟ 

اگر راحتی.. پس سخن کوتاه باید والسلام.. 


یاسید الکریم