یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

رهبری عزیز: لازم است در انتخاب رهبر آینده، 

ملاحظات، رودربایستی‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها کنار گذاشته شوند

و فقط خدا و نیاز کشور و اصل حقیقت، در نظر گرفته شود.. 


آقای غریب ما رنجاندن دل دوستداران روا نبود..گویا از ما خسته شده ای..یاسید الکریم