یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

مسیحی گفت ولنتاین روز عشق است 

بگفتم عشق ، بانوی دمشق است. 


 در دل هر کس نگنجد مهر بی پایان او 

عشق هم مشمول لطف بی شمار زینب است 


یا زینب ای بانوی وقار و خرد و وفا 


یاسید الکریم