یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأویه و منتهاه. 

 

اهل بیت(ع) جامع جمیع خیرات هستند. ازین جا به کجا بریم؟ 

یاسید الکریم