یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

حضرت صادق (ع) از جد بزرگوارشان علی ابن ابیطالب(ع) روایت کرد 

که امیرالمومنین(ع) فرمود: بیداری شب [ نماز شب و..] 

مایه ی سلامت جسم و سبب خشنودی پروردگار متعال 

و تمسک به اخلاق انبیاء و قراردادن خود در معرض رحمت خداوند است.

 

عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) عن آبائه (ع) عن علی بن ابی طالب (ع) قال 

قیام اللیل مصحة البدن و رضا الرب و تمسک باخلاق النبیین و تعرض لرحمته 

  

الصدوق فی ثواب الاعمال / البرقی فی المحاسن / الطوسی فی التهذیب 

#الوسائل ج 8 ص 150 ح  [10275] سند صحیح 


یاسید الکریم