یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امام صادق علیه افضل صلوات المصلین فرمود : 

در حقیقت فضیلت [انجام اعمال خیر از جمله نماز] در ابتدای وقت 

نسبت به [انجام آنها در] آخر وقت، همچو فضیلت آخرت بر دنیاست. 

 

عن قتیبة الاعشی عن ابی عبدالله (ع) 

إن فضل الوقت الاول علی الآخر کفضل الآخرة علی الدنیا 

 

#الکافی ج 3 ص 274 ح 6 #سند_صحیح 

التهذیب ج 2  ص 41  ح  80 هکذا صحیح 

الوسائل ج 4 ص 123 ح 4686 هکذا صحیح 



یاسید الکریم