یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

الامام علی بن الحسین(ع) انتظار الفرج، من اعظم الفرج 

امام سجاد (ع) انتظار فرج [خود] از بزرگترین گشایش هاست. 

بحارالأنوار ج 52 ص 122 


پ ن : اگر انتظار به شکل صحیح فهمیده و به آن عمل شود 

یک موتور محرکه بسیار قوی برای حرکت و برکت خواهد بود 

لذا فرمود نفس انتظار شایسته خود از بزرگترین گشایش هاست 

چون موجب دوام نعمت ها و نزول برکات جدید الهی است 

به علت زمین حاصلخیزی که شخص منتظر در خود می پرورد. 

به نحوی که گاهی غیاب منتظَر و منتظِر ماندن شخص 

نافع تر از دیدار بی معرفت است. و انتظار صحیح ظرفیت ساز استیاسید الکریم