یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

به کوری چشم آمریکا و اسرائیل و ضد اسلام 

و ضد انقلاب و غربزده ها و حجتیه و لائیک ها 

و با خفت حکام سازشکار سعودی و دیگر بلاد 

مردم آمدند و با زبان روزه به میثاق بلند امام شان لبیک گفتند. 

 یاسید الکریم