یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

بر جلوه و اجلال محمد صلوات - بر چهره و تمثال محمد صلوات

دیدند چو رخسار علی اکبر را - گفتند که برآل محمد(ص) صلوات 


در عظمت وجود مطهر حضرت علی اکبر همین بس که 

آقای دو عالم حضرت اباعبدالله(ع) بعد شهادت او فرمود: 

علی الدنیا بعدک العفی (المزار الکبیر ج 1 ص487)

ای علی اکبر بعد از تو خاک بر سر این دنیا 

یعنی بعد از همچو توئی دنیا معنا و جلوه دیگری ندارد 

و اساسا ارزش همه دنیا به انسان است و ارزش انسان 

به انسانهای صالح طراز اول است و بقیه دورهمی خوشیم. 


سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا (مریم15) 


یاسید الکریم