یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

استقبال از جناب رئیسی در قم، خوب و در اراک عالی .. 

خبرهای خوشی در راه است.. یا ایها المومنون اتحدوا اتحدوا یاسید الکریم